Aktualności

Informacje dla wykonawców

2015-09-22

Zamieszczamy nowe pytania i odpowiedzi związane z systemem nieodpłatnej pomocy prawnej. Dotyczą m.in. kwestii związanych z finansowaniem i prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

W jaki sposób należy dzielić dotację przeznaczona na finansowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej?

Wysokość kwoty bazowej dotacji w 2016 r. określona została na kwotę 5150 zł.

Liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej odpowiada mnożnikowi, obliczanemu w ten sposób, że liczbę mieszkańców powiatu, przyjętą według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dzieli się przez 25 000, z tym że nie może on być mniejszy niż 2 i większy niż 35.

Mnożnik wyrażony liczbą niecałkowitą zaokrągla się do liczby całkowitej w górę, jeżeli pierwsza cyfra po przecinku jest równa lub wyższa niż 5, albo w dół – jeżeli pierwsza cyfra po przecinku jest niższa niż 5.

Nieodpłatna pomoc prawna w każdym z punktów ma być udzielana w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godzinny dziennie. Poszczególny punkt może być sytuowany w jednym albo większej liczbie gminnych lub powiatowych lokali, w ramach posiadanych zasobów.

Powyższe wskazuje, że na sfinansowanie działalności poszczególnego punktu powinna być przeznaczona jednakowa kwota dotacji. Stąd na jeden punkt powinna przypadać kwota 5150 zł w ujęciu miesięcznym.

Dotacja na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest przeznaczana w 97% na wynagrodzenia z tytułu umów z podmiotami udzielającymi tej pomocy, a w 3% – na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania.

O ile przepis ten nie pozwala "kumulować" środków przeznaczonych na wynagrodzenia adwokatów lub radców prawnych, o tyle część dotacji przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania pozostają łącznie do dyspozycji powiatu.

W konsekwencji łączna kwota dotacji powinna zostać podzielona przez liczbę przypadających na powiat punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Czy powiat musi obligatoryjnie powierzyć organizacji pozarzadowej prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej? W jaki sposób wyłania się taka organizację? Co w przypadku gdy na powiat przypada nieparzysta ilość punktów darmowej pomocy prawnej?

Na każdy powiat przypada liczba punktów odpowiadająca mnożnikowi obliczanemu w ten sposób, że liczbę mieszkańców powiatu, przyjętą według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dzieli się przez 25 000, z tym że nie może on być mniejszy niż 2 i większy niż 35.

Mnożnik wyrażony liczbą niecałkowitą zaokrągla się do liczby całkowitej w górę, jeżeli pierwsza cyfra po przecinku jest równa lub wyższa niż 5, albo w dół – jeżeli pierwsza cyfra po przecinku jest niższa niż 5.

Oznacza to, że na każdy powiat przypadają co najmniej 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Przy dwóch punktach jeden przypada adwokatom lub radcom prawnym, drugi zaś powierza się w całości do prowadzenia organizacji pozarządowej.

Natomiast w przypadku, gdy na powiat przypadają 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, organizacji pozarządowej powierza się prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, a pozostałe adwokatom lub radcom prawnym.

Warto podkreślić, że punkt nieodpłatnej pomocy prawnej może być usytuowany w jednym albo większej liczbie gminnych lub powiatowych lokali, w ramach posiadanych zasobów.

Powierzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej jest obligatoryjne.

Organizację pozarządową wyłania się corocznie w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.). Powinno to nastąpić do dnia 15 grudnia 2015 r.

Jeżeli w tym terminie nie zostanie wyłoniona organizacja pozarządowa, starosta przekazuje dziekanom informacje w szczególności na temat gminnych lub powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogram wskazujący dnia i godziny, w których ta pomoc będzie udzielana.

Na podstawie tych informacji dziekan okręgowej rady adwokackiej lub dziekan rady okręgowej izby radców prawnych wskazuje odpowiednio adwokatów lub radców prawnych, wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kto i na jakich zasadach będzie odpowiadał za wyposażenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej? W jaki sposób lokal powinien być wyposażony? Czy wydatki na zakup m.in. oprogramowania LEX, sprzętu i wyposażenia punktu, materiały biurowe powinny być finansowane z dotacji przewidzianej na obsługę organizacyjno-techniczną zadania, tj. z 3 % dotacji?

Corocznie powiat zawiera z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych, właściwymi dla siedziby władz powiatu, porozumienia w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze tego powiatu.

Kwestie dotyczące szczegółowego wyposażenia takiego punktu w urządzenia techniczne powinny być przedmiotem takiego porozumienia.

Dotacja na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 97% jest przeznaczana na wynagrodzenia z tytułu umów, a w 3% – na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania.

Tak sformułowany przepis może rodzić różne interpretacje w zakresie, czy dany wydatek winien być traktowany jako koszt obsługi organizacyjno-technicznej zadania. W takich przypadkach należy odwoływać się do przepisów ustawy określających warunki, które powinien spełniać lokal i jego wyposażenie.

W głównej mierze problematyka ta zostanie uregulowana w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Obecnie toczą się prace legislacyjne zmierzające do wydania tego rozporządzenia.

Projektowane rozporządzenie wykonawcze ogranicza się jedynie do wskazania minimalnych wymogów, zgodnie z którymi

1) lokal, w którym będzie usytuowany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej powinien zapewniać:

* dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej, teleinformatycznej,

* właściwe warunki oczekiwania osób chcących uzyskać nieodpłatną pomoc prawną,

W pomieszczeniu przeznaczonym dla osób oczekujących powinna zostać udostępniona informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy pranej, osobach uprawnionych do jej otrzymania oraz sposobach wykazania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.

* posiadać wyodrębnione pomieszczenie umożliwiające zachowanie dyskrecji przy udzielaniu pomocy prawnej,

* umożliwiać dostęp osobom niepełnosprawnym.

2) wyposażenie lokalu winno zapewniać bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe, uniemożliwiając dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

Innymi słowy lokal powinien zapewniać dostęp do wskazanych mediów i dysponować wyodrębnionym pomieszczeniem (np. pokój w budynku urzędu gminy lub powiatu), gdzie będzie można zachować intymność przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz pomieszczenie umożliwiające oczekiwanie osób (np. korytarz w tym budynku urzędu). Wyposażenie powinno zaś umożliwiać udzielanie pomocy prawnej oraz bezpieczne przechowywanie dokumentów (np. szafa zamykana na klucz).

Z treści przepisów ustawowych nie wynika natomiast, że ich realizacja wymaga zakupienia licencji programu np. LEX do użytku w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej. Ustawa nie zakazuje takiego zakupu, jednakże nie nakłada również takiego obowiązku.

Zarówno adwokaci, jak i radcowie prawni, a także organizacje pozarządowe mające legitymować się odpowiednim doświadczeniem, profesjonalnie zajmują się świadczeniem pomocy prawnej. Stąd podmioty te powinny dysponować stosowną wiedzą, doświadczeniem oraz zapleczem technicznym pozwalającym należycie udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej.

Ponadto istnieje obecnie szereg bezpłatnych baz danych aktów prawnych, umożliwiających świadczenie należytej jakości pomocy prawnej bez ponoszenia opłat licencyjnych. Do uzyskania do nich dostępu wystarczy komputer z dostępem do Internetu. Jako przykłady można wskazać: sejmową bazę aktów prawnych dostępną pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/; strony Rządowego Centrum Legislacji: http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki.html; portal orzeczeń sądów powszechnych: https://orzeczenia.ms.gov.pl/. Istniej też wiele innych rodzajów zbiorów orzecznictwa jak bazy orzeczeń Sądu Najwyższego, czy też Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów administracyjnych, na Trybunale Konstytucyjnym kończąc.

Nie oznacza to, że lokale nie mogą zostać wyposażone, bądź nie mogą zapewniać dostępu do komputerów umożliwiających korzystanie z internetowych baz aktów prawnych, jakie dostępne są na stronach sejmu lub Rządowego Centrum Legislacji, czy też urządzeń wielofunkcyjnych umożliwiających wykonywanie kserokopii, skanów, bądź drukowanie projektów pism. Wszystkie te kwestie powinny zostać na zasadzie konsensusu uwzględnione w porozumieniach zawieranych przez powiat z gminami oraz okręgowymi radami adwokackimi i radami okręgowych izb radców prawnych.

Czy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej może funkcjonować w budynku powiatowego urzędu pracy, będący jednostką organizacyjną powiatu? Jeżeli tak, czy w/w punkt może funkcjonować wspólnie dla miasta na prawach powiatu (powiat grodzki) i dla powiatu ziemskiego po wcześniejszym zawarciu porozumienia między tymi podmiotami? Czy w jednym lokalu mogą zatem działać dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej?

W myśl przepisów ustawy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej może być usytuowany

w jednym albo większej liczbie gminnych lub powiatowych lokali, w ramach posiadanych zasobów.

Brak jest jednakże przepisu, który zakazywałby sytuowania dwóch punktów w jednym lokalu.

Określenie lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej pozostaje w kompetencji powiatów i gmin albo samych powiatów. Ustawodawca przyjął bowiem, że to właśnie na tym poziomie najtrafniej będzie określić potrzeby społeczności lokalnej.

Dlatego jeśli potrzeby lokalne przemawiałyby za takim rozwiązaniem, byłoby ono możliwe.

Czy w ramach wyznaczonych punktów bezpłatnych porad prawnych można zorganizować mobilne punkty (filie)? Tzn czy jeden punkt znajdowałby się na stałe w siedzibie starostwa a drugi każdego dnia tygodnia roboczego byłby w innej gminie należącej do powiatu?

Poszczególny punkt nieodpłatnej pomocy prawnej może być usytuowany w jednym albo większej liczbie gminnych lub powiatowych lokali, w ramach posiadanych zasobów.

Zatem przedstawione rozwiązanie jest jak najbardziej zgodne z ustawą.

Z jakich środków powinna być finansowana edukacja prawna, o której mowa w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej?

Edukacja prawna przewidziana w omawianej ustawie nie jest finansowana ze środków (dotacji) przeznaczonych na nieodpłatną pomoc prawną. Zadanie to powinno pozostawać już w zakresie działania organu i powinno być finansowane ze środków przeznaczonych na funkcjonowanie tego organu.

Niemniej jednak ustawa przewiduje, że zadania z zakresu edukacji prawnej mogą być realizowane również przez:

          organizacje pozarządowe

          osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

          stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

          spółdzielnie socjalne;

* spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

          uczelnie prowadzące studia wyższe na kierunku prawo

          samorządy zawodowe adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników sądowych oraz doradców podatkowych.

Oznacza to, że wskazane wcześniej, pozostające we właściwości danego organu zadania z zakresu edukacji prawnej mogą być zlecane wymienionym podmiotom. Przepisy te mogą również znaleźć zastosowanie przy wykorzystaniu przez organ środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych np. funduszy unijnych, grantów, bądź funduszy norweskich.

Jaka forma umowy powinna być zawarta z adwokatem lub radcą prawnym? Czy w formie umowy cywilnoprawnej czy umowy o pracę? Czy powiat zawierając porozumienie z właściwymi okręgowymi radami adwokackimi i radami okręgowych izb radców prawnych może zaproponować liczbę radców i adwokatów oraz wskazać ich imiennie?

Zgodnie z przpisami ustawy Prawo o adwokaturze adwokat nie może wykonywać zawodu, jeżeli pozostaje w stosunku pracy. Wyklucza to jednoznacznie możliwość zawierania z adwokatami umów o pracę dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie. W odniesieniu do radców prawnych takie obostrzenie nie istnieje.

Zasady budżetowania wymagające odnawiania porozumień z okręgowymi radami adwokackimi i radami okręgowych izb radców prawnych wymagają zaś corocznego zawierania umów za adwokatami i radcami prawnymi..

Minimalne postanowienia, które powinna zawierać umowa to:

          wskazanie miejsca i czasu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej;

          określenie wynagrodzenia za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej;

          określenie sposobu korzystania z lokalu, w którym będzie usytuowany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej;

          wskazanie niezbędnych urządzeń technicznych, w tym zapewniających dostęp do bazy aktów prawnych umożliwiający udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej;

          zasady zapewniania dostępu do bazy aktów prawnych umożliwiającego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej;

          zasady zapewniania przez adwokata lub radcę prawnego zastępstwa w przypadku, gdy nie będzie on w stanie osobiście udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej;

          zasady jej rozwiązania.

Wydaje się, że najwłaściwszą będzie umowa o świadczenie usług (umowa zlecenia), zarówno w stosunku do adwokatów, jak i radców prawnych.

Także liczba adwokatów oraz radców prawnych powinna zostać ustalona w takich porozumieniach.

Ponadto wskazać należy, iż przepisy ustawy upoważniają Naczelną Radę Adwokacką oraz Krajową Radę Radców Prawnych do wydania regulaminów określających zasady wyznaczania konkretnych osób do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz inne szczegółowe zasady w tym zakresie, w szczególności czy powiat będzie mógł zgłosić zapotrzebowanie na konkretnych adwokatów lub radców prawnych.

Czy Ministerstwo Sprawiedliwości przewiduje udostepnienie wzorów porozumień, jakie powiaty będą mogły zawierać z okręgowymi radami adwokackimi i radami okręgowych izb radców prawnych?

Na początkowym etapie prac legislacyjnych nad projektem ustawy rozważana była możliwość określania w drodze rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości takich wzorów, jednak ostatecznie odstąpiono od tej koncepcji.

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej wskazuje jedynie najważniejsze postanowienia, które porozumienia powinny zawierać. Uzasadnione jest to również tym, iż każdorazowo porozumienia powinny zostać dostosowane do warunków lokalnych oraz uwzględniać potrzeby społeczności lokalnej.

W przypadku administracji samorządowej podstawą do ogłoszenia konkursu jest uchwalony przez radę powiatu – program współpracy z organizacjami pozarządowymi, który uchwalany jest do dnia 30 listopada. Program ten musi zawierać zakres zadań, których realizacja ma być zlecana organizacjom w formie wsparcia lub powierzenia. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym ogłasza otwarty konkurs, termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni. W związku z powyższym wybór organizacji pozarządowych jest niemożliwy do dnia 15 grudnia br. W związku z tym, w jaki sposób i w jakim trybie należy wyłonić organizację pozarządową do realizacji przedmiotowego zadania, mając na uwadze powyższy konflikt terminów?

Wymieniona współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) w zakresie zadań publicznych wymienionych w art. 4 tej ustawy. Zgodnie z art. 5 ust. 1 tej ustawy organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zawiera zamkniętego katalogu form, w których ta współpraca może następować, jedynie w art. 5 ust. 2 wskazuje niektóre jej formy, jak np.:

- zlecanie realizacji zadań publicznych,

-wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,

- konsultowanie projektów aktów normatywnych w określonych dziedzinach.

Wobec tego wybór formy w jakiej nastąpi współpraca z organizacjami pozarządowymi należy do organu administracji publicznej, dlatego ustawa ta wymaga w art. 5a podjęcia określonych działań, co determinuje uchwalenie rocznego planu współpracy.

Powyższe może wzbudzać wątpliwość i sugerować sprzeczność przepisów, jednakże ma ona charakter pozorny. Wszystkie przedstawione wątpliwości można usunąć przy zastosowaniu reguł wykładni tekstów prawnych. Wskazać tu należy na zasadę „Lex specialis derogat legi generali”, a więc, że przepis szczególny (ustawa szczególna) uchyla przepis ogólny (ustawę ogólną).

Art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255) niewątpliwie ma charakter szczególny wobec przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tożsamy charakter posiada również rozwiązanie zawarte w art. 26 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, jako przepis dotyczący wprowadzenia tej ustawy w życie.

Wynika to stąd, że zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, o którym mowa w omawianej ustawie, stosowanie do dokonanej art. 23 ustawy nowelizacji art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 812 z późn. zm.) należą do działu sprawiedliwość, a zgodnie z art. 25 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zorganizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej należy do zakresu działania Ministra Sprawiedliwości oraz do innych organów administracji publicznej zgodnie z ich właściwością. Z tym koreluje art. 8 ust. 1, który stanowi, że zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami albo samodzielnie.

Ponadto ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej nie pozostawia powiatom możliwości wyboru innej formy z katalogu zawartego w art. 5 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, co wprost wynika z art. 11 ust. 1 ustawy. Natomiast art. 11 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej stanowi, że organizację pozarządową wyłania się corocznie w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Odesłanie to stanowi podstawę bezpośredniego stosowania art. 13-19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do postępowania mającego wyłonić organizację pozarządową prowadzącą dany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Regulacja ta nie odsyła natomiast do wyżej wymienionych przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Należy także zwrócić uwagę, że wymienione na wstępie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczą zlecania w całości realizacji zadań organów administracji publicznej w określonym przedmiocie. Ze względu na rozwiązania przyjęte w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zadanie to nie może zostać w całości zlecone do realizacji organizacji pozarządowej. Jedynie w ramach powierzenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1, organizacja pozarządowa w trybie określonym art. 11 ust. 2, może zostać wyłoniona do prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W konsekwencji stwierdzić należy, że szczególne rozwiązania przewidziane w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej mają autonomiczny charakter. Ich wykonaniu, stosownie do dyspozycji art. 26 ustawy, nie powinno się odnosić wszystkich terminów wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, poza wynikającymi z przepisów bezpośrednio regulujących postępowanie w sprawie otwartego konkursu ofert.

Wobec powyższego, jak się wydaje, w zakresie wyłonienia organizacji pozarządowych, którym zostanie powierzone prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wskazać trzeba, że wobec treści art. 15 ust. 2j i art. 15 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z uwzględnieniem terminu wynikającego z art. 15 ust. 2i tej ustawy otwarte konkursy, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, powinny zostać przeprowadzone w okresie od dnia 16 października 2015 r. do dnia 15 grudnia 2015 r. Determinowane to jest terminami wynikającymi z art. 26 ust. 1 i ust. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, tj. terminami wskazania lokali, w których mają być usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (15.10.2015r.) oraz terminem do wyłonienia organizacji pozarządowej (15.12.2015r.). Na tej podstawie można wnosić, że dochowanie wymogów wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wymaga, aby ogłoszenia, o których mowa w art. 13 ust. 1 tej ustawy opublikowane zostały przez właściwych starostów nie później niż do dnia 20 listopada 2015 r.

 

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: ciesla | Edytor: ciesla
Data wytworzenia: 22.09.2015 | Data dodania: 22.09.2015 15:18 | Data ostatniej modyfikacji: 06.10.2015 11:57