Aktualności

Komunikat w związku z podpisaniem przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej

2021-01-26

W dniu 25 stycznia 2021 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ta ma istotne znaczenie dla organizowania szkoleń oraz kursów doszkalających dla doradców obywatelskich. Umożliwia bowiem ich prowadzenie w całości z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w trwającym obecnie stanie epidemii. Ponadto przedłużony został termin na ukończenie kursu doszkalającego za rok 2020 do 30 czerwca 2021 r.

Artykułem 17 ww. ustawy w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2232) w art. 11a po ust. 3 dodano ust. 3a o następującym brzmieniu: „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego zajęcia w ramach szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w ust. 2, mogą być prowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.”

Ponadto w art. 37 ww. ustawy przewidziano, że termin ukończenia kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 17, za rok 2020, upływa z dniem 30 czerwca 2021 r.

Powyższe regulacje wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Daria Jablonska | Edytor: Daria Jablonska
Data wytworzenia: 26.01.2021 | Data dodania: 26.01.2021 08:41 | Data ostatniej modyfikacji: 26.01.2021 09:15