Aktualności

Komunikat w związku z obowiązkiem ukończenia kursów doszkalających przez doradców obywatelskich w 2020 roku

2020-12-23

Na podstawie art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294 i z 2020 r. poz. 875 oraz 1086) doradcy obywatelscy są obowiązani do uczestnictwa w kursie doszkalającym co najmniej raz w roku, począwszy od roku następnego po roku, w którym ukończyli szkolenie albo uzyskali zaświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2.

Ministerstwo Sprawiedliwości ma świadomość, że wielu doradców obywatelskich nie uzyskało zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w kursie doszkalającym za rok 2020. Przyczyną tego stanu rzeczy jest utrzymująca się sytuacja epidemiczna w kraju, w związku z którą Związek Biur Porad Obywatelskich -  podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursów doszkalających - od październiku br. zawiesił zapisy na wszystkie szkolenia oraz część kursu doszkalającego prowadzonych w formie stacjonarnej.

Wobec pojawiających się zapytań w tym zakresie Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że nie posiada żadnych uprawnień do podejmowania decyzji w przedmiocie zawieszenia prowadzenia szkoleń i kursów doszkalających jak również ponownego ich podjęcia. Decyzja w zakresie zawieszenia i podjęcia prowadzenia ww. zajęć pozostaje wyłącznie po stronie podmiotu szkolącego.

Ze względu na konieczność zapewnienia utrzymania uprawnień do świadczenia poradnictwa obywatelskiego w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób szkolonych  i szkolących Ministerstwo Sprawiedliwości w trybie pilnym opracowało i przekazało do dalszych prac legislacyjnych projekt zmian ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Projekt zakłada, że w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego zajęcia w ramach szkolenia oraz kursu doszkalającego mogą być prowadzone w formie zdalnej. Ponadto nowelizacja ustawy umożliwia przedłużenie terminu ukończenia kursów doszkalających dla Doradców Obywatelskich, zobowiązanych do uczestnictwa w nim w roku 2020, do dnia 30 czerwca 2021 r. Obecnie w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej są prowadzone prace legislacyjne dotyczące Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 828A). Ich przebieg można śledzić na stronie Sejmu: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=828-A.

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Bożena Zakrzewska | Edytor: Adam Gorzkowski
Data wytworzenia: 23.12.2020 | Data dodania: 23.12.2020 10:45 | Data ostatniej modyfikacji: 23.12.2020 10:46