FAQ

Czy aplikanci lub praktykanci będą udzielać pomocy prawnej?

Co do zasady, nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielać osobiście adwokat lub radca prawny, jednakże w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, będzie mógł jej udzielać aplikant adwokacki lub aplikant radcowski. Przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, o ile nie będą temu stały na przeszkodzie względy związane z zachowaniem tajemnicy zawodowej,  adwokatowi lub radcy prawnemu będą mogły służyć pomocą także inne osoby – np. praktykanci czy wolontariusze. Wskazane osoby będą mogły wykonywać przede wszystkim czynności natury organizacyjno-technicznej jak np. wyszukiwanie orzecznictwa, tekstów aktów normatywnych itp. Adwokat lub radca prawny przy osobistym świadczeniu pomocy prawnej, albo osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie powierzonym do prowadzenia organizacji pozarządowej, będą mogli posługiwać się osobami im asystującymi.

Kto będzie mógł otrzymać nieodpłatną pomoc prawną?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
·         osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
·         osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
·         osoby, które ukończyły 65. lat,
·         osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
·         kombatanci,
·         weterani.
Nieodpłatna pomoc prawna będzie również przysługiwała każdemu w przypadku wystąpienia zagrożenia katastrofą naturalną, awarią techniczną czy klęską żywiołową.

Kiedy będzie można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej zostanie zapewniony od stycznia 2016 r.

Na czym ma polegać nieodpłatna pomoc prawna?

Pomoc prawna będzie polegała na:
·         poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
·         wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
·         pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
·         sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Czy udzielana pomoc prawna obejmuje również występowanie przed sądem?

Osoby udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej nie pełnią funkcji pełnomocnika przed sądem. Udzielają natomiast informacji w zakresie ewentualnego uprawnienia do przyznania pełnomocnika z urzędu lub sporządzają projekt pisma o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
1  ...  12 3 4  ...  4